Algemene Voorwaarden

De websites http://www.bull-v-bear.nl, http://www.bull-v-bear.be en http://www.bull-v-bear.com (hierna: “B-v-B”) worden beheerd door Alpha Research (hierna: AR), gevestigd te Delft. Bij het bezoeken van B-v-B verklaart u zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1. Doel van de website

B-v-B is een onafhankelijk research platform dat professionele beleggers zo objectief mogelijk tracht te informeren over asset allocatie, macro-economie en research producten, zoals visies, rapporten en modellen. Naast informatie van de redactie, biedt B-v-B ook beleggingsinstellingen en fondshuizen de mogelijkheid om hun visie en expertise via deze website met professionele beleggers te delen. AR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Artikel 2. Gebruik van bull-v-bear.nl, bull-v-bear.be eb bull-v-bear.com

2.1 Het is niet toegestaan B-v-B, alsmede  de daarop geplaatste informatie te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande toestemming van AR.

2.2 Het is niet toegestaan naar B-v-B of delen daarvan te hyperlinken of te deeplinken zonder toestemming van AR.

Artikel 3. Géén beleggingsadvies

De op B-v-B geplaatste informatie is bestemd voor algemeen gebruik en heeft uitdrukkelijk niet tot doel te gelden als leidraad bij beleggingsbeslissingen. B-v-B bevat géén beleggingsadviezen en/of aanbevelingen tot aankoop of verkoop van financiële producten. De op B-v-B geplaatste informatie kan en mag dan ook niet als zodanig worden gekwalificeerd.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten terzake op B-v-B geplaatste content, berusten uitsluitend bij AR en/of partijen die hebben ingestemd met plaatsing van de content op B-v-B.

4.2 Onder content wordt onder andere doch niet uitsluitend verstaan: teksten, audio visuele opnamen, grafische elementen en software.

4.3 Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van (of via) AR content van B-v-B openbaar te maken, te verveelvoudigen, te kopiëren, te reproduceren, in licentie te geven of te verkopen of aan een derde beschikbaar te stellen. Voorafgaande schriftelijke toestemming kan worden verzocht via het e-mailadres: [email protected]

Artikel 5. Beperking van aansprakelijkheid

5.1 De informatie die op B-v-B wordt geplaatst, geschiedt  onder verantwoordelijkheid van de redactie. AR spant zich daarbij in om ervoor te zorgen dat de door externe bronnen aangeleverde informatie, zo spoedig mogelijk op B-v-B wordt geplaatst. Ondanks de constante zorg en aandacht die besteed wordt aan de samenstelling van B-v-B kan AR niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voordurende actualiteit van de gegevens en inhoud die op B-v-B zijn geplaatst. . AR aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook,  die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van B-v-B of de (on)bereikbaarheid ervan.

5.2 Op B-v-B  treft u een advertenties en links naar andere websites. . AR heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van de advertenties en websites waarnaar wordt doorgelinkt. AR is daarom niet aansprakelijk voor de inhoud van de betreffende advertenties en die sites waarnaar wordt doorgelinkt

5.3 Persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres) die u op de website invult, worden eigendom van AR en zullen uitsluitend voor marketingdoeleinden door AR zelf gebruikt worden. Deze gegevens kunnen zonder voorafgaande toestemming onder voorwaarden ter beschikking worden gesteld aan derden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor marketingacties en onderzoek van AR ten behoeve van producten en diensten van AR/ B-v-B.

5.4  B-v-B  heeft op zijn website links opgenomen naar andere websites. AR is niet aansprakelijk voor de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden , voor zover aanwezig, van de site die u bezoekt.

5.5 In de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het voor b-v-b mogelijk maakt om bepaalde login-informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies worden niet gebruikt om personen te herkennen, maar identificeren slechts computers. b-v-b is niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies van derden (bijvoorbeeld adverteerders) via b-v-b. Elke bezoeker kan de gebruikte computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. (bijvoorbeeld adverteerders) via B-v-B. Elke bezoeker kan de gebruikte computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

5.6 Mocht ondanks het in de vorige leden van dit artikel bepaalde, aansprakelijkheid van AR komen vast te staan, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 125,- euro.

Artikel 6. Overige bepalingen

6.1 De informatie op B-v-B wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. AR behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

6.2 AR behoudt zich het recht voor de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

6.3 Vragen, opmerkingen of klachten over (het gebruik van) B-v-B  kunt u zenden naar het e-mailadres: [email protected].

6.4 Op een gerezen geschil tussen de bezoeker van B-v-B en AR is Nederlands recht van toepassing.